PL ISSN 0033-2364
 
 
Wydawca
Redakcja "PRZEGL¡D SPAWALNICTWA"
Agenda Wydawnicza SIMP
ul. ¦wiêtokrzyska 14a
00-050 Warszawa
tel.: 22 827 25 42
e-mail:redakcja@pspaw.pl
http://www.pspaw.pl
 
Adres do korespondencji:
00-950 Warszawa 1
skr. poczt. 56
 
Nowa strona www Przegl±du Spawalnictwa (standard OJS) - w fazie testów
Wej¶cie
   
 
 
Formularze zamówienia ksi±¿ek:
 
Plany spawania - teoria i praktyka (Wyd. 2.)
(Uwaga, nak³ad wydania pierwszego zosta³ wyczerpany, wydanie drugie bêdzie dostêpne pod koniec maja 2015)
 
 
Próba ³amania z³±czy spawanych - atlas prze³omów
 

see also in english

 

Redaktor naczelny
Prof. Tomasz Chmielewski
Politechnika Warszawska
Zastêpca redaktora naczelnego
ds. wspó³pracy z przemys³em
Mgr in¿. W³odzimierz Jacek Walczak
Linde Gaz Polska
Sekretarz redakcji
Lic. Norbert Koz³owski
Redaktorzy dzia³ów
Dr in¿. Pawe³ Cegielski - Maszyny Urz±dzenia Materia³y
Politechnika Warszawska
Prof. Leszek A. Dobrzañski dr h.c. multi - Nowe materia³y
Politechnika ¦l±ska
Prof. Zbigniew Mirski - Lutowanie i klejenie
Politechnika Wroc³awska
Mgr in¿. Bogus³aw Olech - Badania nieniszcz±ce
PGE GiEK
Prof. Jacek S³ania - Praktyka spawalnicza
Instytut Spawalnictwa w Gliwicach
Prof. W³adys³aw W³osiñski dr h.c. multi - Zaawansowane technologie
Polska Akademia Nauk
Dr in¿. Kwiryn Wojsyk - Konstrukcje spawane i zgrzewane
Politechnika Czêstochowska
Rada programowa
Prof. Jan Pilarczyk - Przewodnicz±cy
Instytut Spawalnictwa w Gliwicach
Prof. Andrzej Ambroziak - Zastêpca przewodnicz±cego
Politechnika Wroc³awska
Komitet naukowy rady programowej
Prof. Alexander I. Balitskii
National Academy of Science, Ukraina
Dipl. Ing. Pawel Baryliszyn
Volkswagen Aktiengesellschaft, Wolfsburg, Niemcy
Prof. Gilmar Ferreira Batalha
Polythenic School of University Sao Paulo, Brazylia
Dr in¿. Hubert Drzeniek
Amil Werkstofftechnologie, Berlin, Niemcy
Prof. Nikolaos Gouskos
University of Athens, Grecja
Prof. Gieorgij Grigorenko
National Academy of Science of Ukraine, Ukraina
Prof. Jolanta Janczak-Rusch
EMPA, Swiss Federal Laboratories for Materials, Science and Technology, Szwajcaria
Prof. Andrzej Kolasa
Politechnika Warszawska, Polska
Prof. Valeriy d.Kuznetsov
Kyiv Polytechnical Institute, Ukraina
Prof. Leonid £obanow
National Academy of Science of Ukraine, Ukraina
Prof. Jerzy £abanowski
Politechnika Gdañska, Polska
Prof. Jerzy Nowacki
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie , Polska
Prof. George Papadopoulos
University of Athens, Grecja
Prof. Borys Paton
National Academy of Science of Ukraine, Ukraina
Dr in¿. Jan Plewniak
Politechnika Czêstochowska, Polska
Dr in¿. Anna Pocica
Politechnika Opolska, Polska
Prof. Jacek Senkara
Politechnika Warszawska, Polska
Prof. Andrzej Skorupa
Akademia Górniczo-Hutnicza Kraków, Polska
Prof. Bo¾o Smoljan
University of Rijeka, Chorwacja
Prof. Mirko Sokovic
University of Ljubljana, S³owenia
Prof. Zhu Sheng
National Key Laboratory for Remanufacturing, Pekin, Chiny
Prof. Edmund Tasak
Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków, Polska
Prof. Johannes Wilden
University of Applied Sciences, Krefeld, Niemcy
Prof. Hongyan Zhang
University of Toledo, USA
Komitet recenzentów rady programowej
Dipl. Ing. Pawel Baryliszyn
Volkswagen Aktiengesellschaft, Niemcy
Dr in¿. Hubert Drzeniek
Amil Werkstofftechnologie, Berlin, Niemcy
Prof. Nikolaos Gouskos
University of Athens, Grecja
Prof. Jolanta Janczak-Rusch
EMPA, Swiss Federal Laboratories for Materials, Science and Technology, Szwajcaria
Prof. Jerzy £abanowski
Politechnika Gdañska, Polska
Prof. Mirko Sokovic
University of Ljubljana, S³owenia
Prof. Edmund Tasak
Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków, Polska
Prof. Johannes Wilden
University of Applied Sciences, Krefeld, Niemcy
Komitet ds. wspó³pracy z przemys³em rady programowej
Prezes Marek Bry¶
Messer Eutectic Castolin, Polska
Dyrektor Micha³ Koz³owski
ESAB Polska, Polska
Prezes Miros³aw Nowak
Technika Spawalnicza Poznañ, Polska
Dyrektor Adam Ogrodnik
Urz±d Dozoru Technicznego, Polska
Dyrektor Zbigniew Paw³owski
Lincoln Electric Bester, Polska
Prezes Andrzej Pi³at
Zwi±zek Zak³adów Doskonalenia Zawodowego, Polska
Prezes Jacek Rutkowski
Kemppi, Polska
Dr in¿. Krzysztof Sadurski
Lincoln Electric Bester, Polska
Prezes Andrzej Siennicki
CLOOS Polska, Polska
Prezes Jacek ¦witkowski
GCE Polska, Polska
Korekta
Mgr Marcin ¯ytkowiak
Druk
EDIT Sp. z o.o., Warszawa
Redaktor statystyczny
Mgr Marcin R. Konopka
Redaktor jêzykowy
Mgr Marcin ¯ytkowiak
Darmowy licznik odwiedzin
Sta³a wspó³praca