Wydawca
Redakcja "PRZEGLĄD SPAWALNICTWA"
Agenda Wydawnicza SIMP
ul. Świętokrzyska 14a
00-050 Warszawa
tel./fax: (0-22) 827 25 42
(0-22) 336 14 79
e-mail:redakcja@pspaw.pl
http://www.pspaw.pl
 
adres do korespondencji:
00-950 Warszawa 1
skr. poczt. 56

 

Profil czasopisma
Wydanie czasopisma jest wspierane finansowo przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Odbiorcami "Przeglądu Spawalnictwa" czasopisma o przeszło osiemdziesięcioletniej tradycji, są wszystkie ośrodki naukowe, dydaktyczne i organizacje przemysłowe w Polsce zainteresowane problematyką spajania.
Czasopismo jest wysyłane również do ważnych ośrodków zagranicznych zainteresowanych tą tematyką.
W czasopiśmie "Przegląd Spawalnictwa" są publikowane recenzowane, oryginalne artykuły dotyczące:
 
 • technik spajania, cięcia, powłok spawalniczych,
 • metalurgii, metaloznawstwa i modelowania procesów spawalniczych,
 • metod badań struktury i właściwości złączy,
 • charakterystyki urządzeń, sprzętu i materiałów,
 • automatyzacji i robotyzacji,
 • technik klejenia tworzyw konstrukcyjnych
  i spawania tworzyw polimerowych,
 • szkolenia, przepisów i normalizacji,
 • praktyki spawalniczej i poradnictwa technologicznego,
 • wydarzeń, prezentacji karier spawalników i ich doświadczeń zawodowych.
Wybrane artykuły opublikowane w "Przeglądzie Spawalnictwa" są tłumaczone na język angielski i zamieszczane w czasopiśmie Welding International wydawanym przez Woodhead Publishing Ltd. w Wielkiej Brytanii na mocy porozumienia o współpracy.