Wydawca
Redakcja "PRZEGLĄD SPAWALNICTWA"
Agenda Wydawnicza SIMP
ul. Świętokrzyska 14a
00-050 Warszawa
tel. (0-22) 827 25 42
e-mail:redakcja@pspaw.pl
http://www.pspaw.pl
 
adres do korespondencji:
00-950 Warszawa 1
skr. poczt. 56

 

Autorzy - informacje

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznało miesięcznikowi Przegląd Spawalnictwa 6 punktów dla potrzeb oceny parametrycznej jednostek naukowych.

Objętość artykułu powinna wynosić maksymalnie 7 stron (do 9 po wcześniejszym uzgodnieniu z Redakcją), a komunikatu 1 - 4 stron wydruku komputerowego na arkuszu formatu A4 bez tabulatorów i wcięć, czcionka Times New Roman 12, marginesy górny, dolny, lewy i prawy - 25 mm.

Rysunki i tablice z ich tytułami należy umieścić w tekście. Rysunki, wykresy i fotografie należy nazywać rysunkami (np. rys. 1) i numerować cyframi arabskimi, a tablice - cyframi rzymskimi, np. tabl. IV). Opisy znajdujące się na rysunkach oraz grubość linii powinny być odpowiedniej wielkości. Należy przewidzieć możliwość zmniejszenia rysunku do 30%. Maksymalna szerokość rysunku jednoszpaltowego wynosi 8,5 cm, natomiast dwuszpaltowego 17,5 cm.

Tytuł, streszczenie, słowa kluczowe, podpisy pod rysunkami i tablicami przetłumaczone na język angielski.

Rysunki w wersji elektronicznej prosimy dostarczać, w miarę możliwości, w oddzielnych plikach: grafika rastrowa: w formacie TIF 300 DPI; grafika wektorowa: w plikach *.CDR, *.AI (czcionki zamienione na krzywe).

Jednostki - układ SI.

Artykuł powinien zwierać:
 
 • informacje o autorach: stopnie naukowe lub zawodowe,
 • imię i nazwisko,
 • afiliację,
 • tytuł artykułu,
 • adres e-mail autora korespondencyjnego/głównego,
 • streszczenie (do 0,5 strony),
 • tekst główny, podzielony na odpowiednio zatytułowane rozdziały,
 • wnioski końcowe,
 • literaturę; pozycje literatury numerowane cyframi arabskimi w kwadratowych nawiasach i w kolejności cytowanej w tekście,
 • sposób zapisu literatury: [1] J. Nowak, J. Kowalski, "Tytuł artykułu" Przegląd Spawalnictwa, vol.87 (1), s.58-64, 2015.
Autorzy otrzymują plik w formacie pdf swojej publikacji.

Artykuły prosimy przysyłać pocztą elektroniczną (redakcja@pspaw.pl) lub na CD/DVD wraz
z pismem przewodnim zawierającym:

 
 • zgodę na publikację artykułu w czasopiśmie;
 • dane teleadresowe autorów do wiadomości redakcji.